“Để thành công trong quản lý yêu cầu bạn phải học nhanh như việc thế giới đang thay đổi vậy”

Warren Bennis

© 2018 Nhựa Duy Tân.