Quy định

Các qui định sau đây áp dụng với các học viên theo học các khóa học online trên hệ thống của Thinking School.

Điều 1: Điều kiện cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

Để được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học, học viên cần đáp ứng 03 điều kiện sau:

  1. Tiến độ học tập 100% (xem và học 100%) nội dung của khóa học bao gồm clip bài giảng, bài đọc thêm, bài tập tình huống, các game học tập.
  2. Hoàn thành tất cả các bài kiểm tra và bài tập của khóa học và đạt điểm tổng kết tối thiểu 70%.
  3. Hoàn thành các điều kiện trên trong vòng 14 ngày (02 tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ Nhật).

 

Điều 2: Đánh giá khóa học

Một khóa học tiêu biểu sẽ được đánh giá theo hướng dẫn sau:

STT Nội dung Điểm tối đa % Tổng kết Ghi chú
1 Tiến độ NA NA Xem và học 100% nội dung khóa học
2 Thi đầu khóa 20 8.3% 20 câu trắc nghiệm
3 Thi cuối khóa 120 50% 40 câu trắc nghiệm
4 Các bài kiểm tra nhỏ dưới clip, bài đọc 60 25% 20 câu trắc nghiệm
5 Bài tập tình huống 1 20 8.3% 4 câu trắc nghiệm của 1 tình huống
6 Bài tập tình huống 2 20 8.3% 4 câu trắc nghiệm của 1 tình huống
  Tổng cộng 240 100%

 

  1. Học viên cần đạt 100% tiến độ và tối thiểu 188 điểm tổng kết hay 70% để hoàn thành khóa học
  2. Các khóa học có thể khác nhau về tỷ lệ đánh giá giữa các bài thi, kiểm tra, và bài tập tình huống.

 

Điều 3: Các trường hợp khác

Các học viên thuộc 04 trường hợp sau được coi là không hoàn thành khóa học.

  1. Có tiến độ học tập dưới 100%;
  2. Chưa bắt đầu khóa học,
  3. Học lại không đạt yêu cầu;
  4. Hay các trường hợp khác không thỏa điều kiện trên,
© 2018 Nhựa Duy Tân.